سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی

سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی     قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان چیست؟ سازمان امور مالیاتی برای ساماندهی واحدهای صنفی و تجاری، قانون مشخصی را تعریف کرده است. قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، دستورالعمل این سازمان برای نحوه ثبت نام و پرداخت مالیات است. کلیه اشخاصی که در قانون مشخص شده…

Read More