نرم افزار پندار سیستم قابلیت استفاده در انواع کسب و کارها شامل بازرگانی ، تولیدی ، خدماتی ،پیمانکاری ، هلیدینگ و کسب و کارهای ترکیبی را دارد.