نرم افزار حسابداری پندار سیستم دارای 7 سطح حساب می باشد که شامل گروه ، کل ، معین و 4 سطح تفصیلی شناور می باشد. لازم به ذکر است که کدینگ نرم افزار حسابداری قابلیت استفاده بصورت غیر شناور n سطحی را دارد.