بله یکی از قسمت های نرم افزار خزانه داری پندارسیستم ، ثبت تنخواه و گزارشات مرتبط با آن می باشد.