بله شما می توانید گزارشات خود را بر حسب ماه و سال و به صورت مقایسه ای تهیه نمایید. و حتی می توانید تمامی گزارشات را روی نمودار سه بعدی نمایش دهید.