بله و شما در نهایت بهای تمام شده و سود هر سفارش را می توانید بدست آورید.