بله شما می توانید در مقاطع مختلف رضایت مشتری مشتریان را ثبت نمایید.