بله در هنگام خرید دو بانک اطلاعاتی در اختیار شما قرار می گیرد که در صورت نیاز می توانید تعداد آن را افزایش دهید.