بله به یکی از نرم افزارهای حسابداری ، خزانه ، انبار یا فروش نیاز دارد.