جهت تهیه تراز حساب ها به چند روش می توانید اقدام نمایید. انواع گزارشات تراز حساب ها شامل : تراز حساب پلکانی ، مرور حساب ها و تراز ترکیبی می باشد.