بهای تمام شده می تواند به دو صورت دستی برای هر تولید و یا از طریق تسهیم هزینه انجام می شود.