اصول حسابداری

اصول حسابداری، یکسری قوانین و دستورالعمل های کلی است که شرکتها هنگام گزارش دادن کلیه حساب ها و صورتهای مالی باید از آنها پیروی کنند و اگرچه در حال حاضر اصول حسابداری پذیرفته شده جهانی وجود ندارد، اما چارچوبهای حسابداری بسیاری وجود دارند که اصول حسابداری استاندارد را تعریف میکنند .

Read More